Tasavvuf Terimleri Ve Anlamları

anqeL

Paylaşımcı Üye
Katılım
28 Eyl 2023
Mesajlar
1,087
Tepki
86
TASAVVUF TERİMLERİ VE ANLAMLARI
Abes: Boş, gereksiz, saçma, hakîkate uymayan şey.

Abus: Somurtkan, ekşi, asık çehreli kimse.

Akîde: Îtikad, îman, dînî inanış.

Alâmet-i fârika: 1. Ayırt edici vasıf. 2. Karakteristik özellik.

Alenî: Açıkta, herkesin gözü önünde cereyân eden, açık, meydanda, âşikâr.

Aşkullah: Allah aşkı.

Ayân: Belli, açık, meydanda.

Ayine: Ayna.
 
Konu Sahibi
anqeL

anqeL

Paylaşımcı Üye
Katılım
28 Eyl 2023
Mesajlar
1,087
Tepki
86
Bâtınî: Dâhilî, sır ve hakîkatle ilgili.

Beis: Zarar, ziyan, mahzur.Benî İsrâil: İsrailoğulları, yahudîler.

Bîgâne: 1. Tanıdık olmayan, yabancı. 2. İlgisiz.


Buğz: Düşmanlık hissi, nefret, kin, içten düşmanlık göstermek.
 
Konu Sahibi
anqeL

anqeL

Paylaşımcı Üye
Katılım
28 Eyl 2023
Mesajlar
1,087
Tepki
86
Cârî: 1. Cereyân eden, akan, akıcı. 2. Geçerli, mûteber, yürürlükte. 3. Tedâvül eden.

Celâdet: Yiğitlik, kahramanlık, metânet.

Celbetmek: Çekmek, getirmek, dâvet etmek.

Cemâdât: Cansız varlıklar.

Cemâl: 1. Yüz güzelliği. 2. Güzellik, iç ve dış güzelliği. 3. Allâh’ın rahmetiyle tecellîsi, lûtuf, rızâ, ihsan vb. sıfatları. Celâl’in karşılığı.

Cemâlî sıfat: Allah Teâlâ’nın lûtuf, ihsan ve merhametine delâlet eden vasıfları.


Cîfe: 1. Leş. 2. Pis ve iğrenç şey.

Cüzʼî: Az, pek az, az miktarda.
 
Konu Sahibi
anqeL

anqeL

Paylaşımcı Üye
Katılım
28 Eyl 2023
Mesajlar
1,087
Tepki
86
Dâvî: Dâvâ, iddiâ.

Delâlet: 1. Alâmet, işaret. 2. Yol gösterme, kılavuzluk etme.


Diğergâmlık: Başkalarını düşünmek.

Dûçâr olmak: Mâruz kalmak, yakalanmak.
 
Konu Sahibi
anqeL

anqeL

Paylaşımcı Üye
Katılım
28 Eyl 2023
Mesajlar
1,087
Tepki
86
Empoze: Zorla, baskı ile kabul ettirilmiş.

Emr-i bi’l-mârûf, nehy-i ani’l-münker: İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak.
 
Konu Sahibi
anqeL

anqeL

Paylaşımcı Üye
Katılım
28 Eyl 2023
Mesajlar
1,087
Tepki
86
Fârik: Fark eden, ayıran.

Farîza: 1. Şer‘î açıdan yapılmasında mecbûriyet bulunan şey, farz olan şey. 2. Mutlaka yapılması îcâb eden şey.

Farz-ı ayn: Mükellef olan herkes tarafından mutlaka yerine getirilmesi îcâb eden farz.

Farz-ı kifâye: Bir veya yeterli sayıda kişi tarafından yerine getirilmesi ile başkaları üzerinden kalkan farz. (Meselâ, cenâze namazı.)

Fazl u kerem: İyilik, fazîlet, lûtuf, cömertlik.

Fenâ filllâh: Maddî varlık ve benlikten sıyrılıp rûhen Allah Teâlâ’nın varlığında yok olma.

Ferâgat: 1. Hakkından isteyerek vazgeçme. 2. Dâvâdan vazgeçme. 3. Affetme.

Ferah-nâk: Sevinçli, mesut, şâd
 

Şu anda bu konu'yu okuyan kullanıcılar

Benzer konular Forum Tarih
anqeL Tasavvuf 0 74
anqeL Tasavvuf 0 66
anqeL Tasavvuf 0 71

Benzer konular

Üst